Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2022

Alla medlemmar i Hössjö Byanät ekonomisk förening är kallade till 
föreningsstämma den 2022-04-11 klockan 19:00 på Bygdegården.

 

Dagordning

 1. Val av stämmoordförande
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Godkännande av röstlängd
 4. Val av justerare
 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens årsredovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt senast fastställda balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Motioner och förslag
 13. Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter och revisorer
 14. Budget
 15. Medlemsavgift
 16. Övriga avgifter
 17. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Val av revisorer och suppleanter
 19. Val av valberedning
 20. Övriga ärenden som enligt lag eller föreningens stadgar kan förekomma på stämman
  • Den gamla styrelsen föreslår att den nya styrelsen vid konstitution beslutar att kassör och ordförande i förening kan teckna firma, dvs att båda två behöver underteckna.
  • Den gamla styrelsen föreslår att den nya styrelsen beslutar om minskar insatsen i föreningen med 2520 kronor att återbetalas till alla medlemmar 2023.
 21. Avslutning

Välkomna!